Slutanvändaravtal

Senast uppdaterad: November 30 2015

VAR GOD LÄS NOGA DETTA JURIDISKT BINDANDE AVTAL (NEDAN KALLAT ”DETTA AVTAL” MELLAN DIG OCH IMPERIAL E-CLUB LIMITED MED VARUMÄRKET CASINO TROPEZ. FÖRSÄKRA DIG OM ATT DU TILL FULLO HAR FÖRSTÅTT INNEHÅLLET I DETTA AVTAL. VAR GOD RÅDFRÅGA JURIDISKT OMBUD DÄR DU BOR OM DET SKULLE RÅDA NÅGON TVEKAN OM VAD DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ÄR VID INGÅENDE AV DETTA AVTAL.

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”JAG SAMTYCKER” NEDAN, MEDGER DU ATT DU HAR LÄST OCH SAMTYCKER TILL DE BINDANDE VILLKOREN I DETTA AVTAL SAMT TILL VÅR INTEGRITETSPOLICY SOM DU HITTAR PÅ www.casinotropez.com GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”JAG SAMTYCKER” I MJUKVARAN SAMTYCKER DU OCKSÅ TILL ANVÄNDANDET AV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR INGÅENDE AV AVTAL OCH AVSÄGER DIG DÄRMED, I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS UNDER TILLÄMPLIG TVINGANDE RÄTT, SAMTLIGA RÄTTIGHETER OCH KRAV SOM GÄLLER UNDER TILLÄMPLIG LAG I SAMTLIGA RÄTTSSKIPNINGSOMRÅDEN DÄR EN ORIGINALSIGNATUR (EJ ELEKTRONISK SIGNATUR) FORDRAS.

OM DU INTE SKULLE SAMTYCKA TILL NÅGON AV DE VILLKOR SOM AVTALET OMFATTAR, SKALL DU INTE KLICKA PÅ KNAPPEN ”JAG SAMTYCKER”. DU SKALL INTE HELLER FULLFÖLJA NEDLADDNINGEN OCH INSTALLERINGEN AV PROGRAMVARAN ELLER ANNAN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN SAMT AVLÄGSNA MJUKVARAN FRÅN DIN DATOR.

1. DEFINITIONER

Följande ord och termer skall i samband med detta avtal, och om ingenting annat uttryckligt indikeras av kontexten, ha följande innebörd:

Tillämpliga lagar Samtliga lagar, regler och föreskrifter relaterat till gambling online, tillträde till eller användning av Online Casino och/eller dess webbplats, insättningar på Online Casino samt mottagande av uttag från webbplatsen, vilka äger tillämplighet i det land där du är bosatt, och, om annat än det land i vilket du är bosatt, det land från vilket du utför sådan verksamhet och som i annat fall äger tillämplighet för dig.
Insättningar Samtliga insättningar från dig till ditt spelarkonto, direkt eller via en betalningsleverantör;
Online Casino Vårt Internetsystem för hasardspel på webbplatsen samt tjänster och spelverksamhet som hänför sig till detta, vilka erbjuds och listas på www.casinotropez.com, och som inkluderar, men inte begränsar sig till, casino online och/eller bingo online, och/eller andra spel, där detta är tillämpligt;
Betalningsleverantör Ett företag som på tredje part behandlar betalningar;
Spelarkonto Ett enskilt och personligt konto tillhörande ett privathushålls adress, som öppnats av en privatperson och som underhålls av oss för att möjliggöra för denna att spela på Online Casino;
Programvara Den till oss licensierade mjukvara som du, genom webbplatsen, måste ladda ned, ha tillträde till och på annat sätt använda för att kunna delta i Online Casinos verksamhet, vilket inbegriper samtliga program eller datafiler som hämtats från webbplatsen och all dokumentation som hänför sig till denna, samt även förbättringar, ändringar, tillägg, översättningar eller uppdateringar av sådan mjukvara;
Insats Penningmedel som innehavaren av ett spelarkonto satsar i de spel på Online Casino där verkliga pengar satsas (play-for-real-spel);
Oss/ Vi/ Vår Imperial E-Club Limited, www.casinotropez.com;
Användarnamn och lösenord det användarnamn och lösenord som en person valt då hon/han registrerade sig på Online Casino;
Webbplats www.casinotropez.com; samt alla andra webbplatser som hänför sig till denna, där Online Casino har verksamhet och kan nås via länkar eller andra accessmetoder;
Spelvinst Vinst som innehavare av ett spelarkonto gjort på Online Casino i sådant spel där verkliga pengar satsas (play-for-real-spel);
Uttag all typ av överföring av penningmedel från ditt spelarkonto till ditt eget konto, direkt eller via en betalningsleverantör;
Du användaren av mjukvara som laddats ned från webbplatsen.

2. AVTALETS INNEHÅLL

Detta avtal täcker den överenskommelse som ingåtts mellan dig och oss i fråga om ditt användande av Online Casino för spel med verkliga pengar (play-for-real-spel) och/eller spel utan verkliga pengainsatser (play-for-fun-spel), då detta är tillämpligt;

3. RÄTTSLIGA KRAV OCH INSKRÄNKNINGAR

3.1 Vi är ett företag som omfattas av de lagar som gäller i Antigua and Barbuda. Vår verksamhet har reglerats för att driva ett virtuellt casino på Internet under varunamnet www.casinotropez.com, och med licens utfärdat av Antigua and Barbuda Financial Services Regulatory Commission (FSRC).
 

3.2 Du får enbart använda dig av Online Casinos tjänster och/eller webbplatsen om du uppnått myndig ålder enligt tillämplig lag.

3.3 Då får dock under inga omständigheter använda dig av Online Casinos tjänster och/eller webbplatsen om du är yngre än arton (18) år.

3.4 Inom vissa rättsskipningsområden finns inga regler för hasardspel, medan det i andra är uttryckligen förbjudet med sådan verksamhet. Vi gör inga påpekanden och ger inga garantier under någon tillämplig lag för verksamhetens lagenlighet eller i annat fall för (1) tillgängligheten och användandet av Online Casino och/eller webbplatsen, samt (2) insättningar i Online Casino eller mottagande av vinster som gjorts där.

3.5 Vår avsikt är inte att någon skall använda sig av Online Casinos tjänster och/eller webbplatsen där sådan användning ej är tillåten. Online Casinos och/eller dess webbplats tillgänglighet utgör i sig inte någon inbjudan eller erbjudande från vår sida om att använda Online Casino där sådan användning är förbjuden. Att använda sig av Online Casinos tjänster är förbjudet varhelst detta ej är tillåtet enligt tillämplig lag och samtliga vinster som gjorts genom sådan förbjuden användning kommer att ogiltigförklaras.

3.6 Det är allt igenom ditt ansvar att avgöra om ditt användande av Online Casino är lagligt under tillämplig lag. Var god konsultera juridiskt ombud i tillämpligt rättsskipningsområde om du skulle ha några tvivel om lagligheten under tillämplig lag av tillträdet till och användningen av Online Casino och/eller webbplatsen, insättning av penningmedel i Online Casino samt mottagande av eventuella penningvinster därifrån.

3.7 Vi är berättigade att informera tillämpliga myndigheter, andra casinooperatörer, andra leverantörer av onlineservice, banker, kreditkortsföretag, leverantörer av elektroniska betalningstjänster eller andra penninginrättningar om din identitet och eventuell, misstänkt, otillåten, olaglig eller felaktig verksamhet och det är din skyldighet att till fullo samarbeta med oss i alla eventuella utredningar av sådan aktivitet.

4. LICENS FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA

Vi beviljar dig härmed en personlig, icke-exklusiv, icke överförbar rätt att, uteslutande på Online Casino, använda mjukvaran i enlighet med följande bestämmelser.

4.1 Denna licens gäller enbart för mjukvarans objektskod (dvs. den kompilerade, sammanställda eller maskinexekverbara versionen av mjukvaran) och beviljar ingen som helst rätt till mjukvarans källkod.

4.2 Denna licens gäller inte inom vissa områden vilka listas i nästa stycke. OM DU ÄR BOSATT I NÅGOT AV DESSA OMRÅDEN ÄR DU FÖRBJUDEN ALLT TILLTRÄDE ELLER ANVÄNDNING AV ONLINE CASINOS TJÄNSTER OCH/ELLER WEBBPLATS OCH/ELLER PROGRAMVARA, ELLER ATT GÖRA INSÄTTNINGAR ELLER UTTAG AV PENNINGMEDEL DÄRIFRÅN.

Det är möjligt att vi emellanåt gör ändringar av följande lista OCH DET ÄR DIN SKYLDIGHET ATT REGELBUNDET GÅ IN OCH KONTROLLERA DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL PÅ VÅR WEBBPLATS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV DENNA LISTA.

 

DE OMRÅDEN SOM INTE OMFATTAS AV DENNA LICENS ÄR: Afghanistan, Åland,  Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belgien, Belize, Bulgarien, Cypern, Danmark och dess territorier, Dominica, Estland, Finland, Frankrike och dess territorier,  Grenada, Grekland, Guyana, Haiti, Hong Kong, Iran, Irak,  Israel, Jamaica, Kina, Kuba, Lett, Libyen, Macao, Montserrat, Nederländerna, Nederländska Antillerna, Portugal, Republiken Serbien, Rumänien, Singapore, Spanien, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Storbritannien, Sudan, Surinam, Syrien, Trinidad and Tobago, Filippinerna, Turkiet, Ungern USA och dess territorier.

 

4.3 Du är förbjuden, och skall heller inte tillåta eller hjälpa andra, att:

   4.3.1 installera eller ladda ned programvaran på en server eller annan nätverksanordning, eller vidta någon åtgärd för att göra programvaran tillgänglig för annan person via någon form av ”anslagstavla”, onlineservice eller fjärrinringning, leverantörsservice av applikationstjänster, leverantörsservice av internettjänster, tidsdelning, utlokaliseringstjänster eller byråtjänster;

   4.3.2 licensiera, överlåta, hyra ut, leasa, låna ut, överföra eller kopiera programvaran eller din användarlicens för programvaran, samt skapa eller sprida ut kopior av programvaran;

   4.3.3 översätta, dekonstruera, dekompilera, nedmontera, anpassa, modifiera, skapa härledda arbeten baserade på eller på andra sätt ändra programvaran;

   4.3.4 kopiera eller översätta sådan användardokumentation som finns att tillgå online eller i elektroniskt format; eller

   4.3.5 gå in i eller försöka gå in i eller på annat sätt kringgå det gällande säkerhetssystemet, eller på annat sätt göra intrång i Online Casino eller dess webbplats (även med bruk av robotar eller andra liknande anordningar), eller försöka ändra programvaran och/eller någon av dess funktioner eller komponenter på något sätt.

4.4 Du äger inte programvaran. Programvaran ägs av licensgivaren som är en tredje parts programvaruleverantör (här ”programvaruleverantören”)och är licensgivarens exklusiva egendom. Mjukvaran med medföljande dokumentation, som vi har licensierat, ägs av programvaruleverantören och har ett världsomspännande skydd genom upphovsrättslag och annan lag för immateriella tillgångar. Din användning av mjukvaran ger dig inte äganderätt till några immateriella rättigheter för mjukvaran eller någon annan rättighet i samband med denna, annat än rätten att använda mjukvaran på sådant sätt som uttryckligen beskrivs i detta avtal. Detta avtal gäller enbart godkännandet av en licens för utnyttjande av programvaran.

4.5 Samtliga varumärken, servicemärken och/eller handelsbeteckningar (här ”varumärken”) som vi emellanåt kan tänkas använda på webbplatsen, är varumärken, servicemärken och/eller handelsbeteckningar som tillhör oss, våra dotterbolag eller licensgivare, och vi, liksom dessa, förbehåller oss, så som är tillämpligt, samtliga rättigheter till varumärkena. Även annat innehåll på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte begränsar sig till, programvaran, bilder, illustrationer, grafik, foton, animeringar, videoklipp, musik, ljudfiler och text (här ”webbplatsens innehåll”), tillhör oss och våra dotterbolag samt licensgivarna och är skyddat genom upphovsrätts eller annan immaterialrätt. Vi medger härmed att du, genom att gå in i och använda Online Casino och dess webbplats, inte äger någon som helst rätt till varumärkena eller webbplatsens innehåll och inte har rätt att använda dessa utan att först ha erhållit vårt skriftliga medgivande.

4.6 MJUKVARAN LEVERERAS MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FEL OCH UTAN GARANTIER, VILLKOR, FÖRPLIKTELSER ELLER PÅPEKANDEN, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER ANTYDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT. VI OCH MJUKVARULEVERANTÖREN, SAMT VÅRA OCH DERAS DOTTERBOLAG ELLER PARTER FÖRBUNDNA MED OSS, UNDANTAR HÄRMED ALLA ANTYDDA BETINGELSER, VILLKOR ELLER GARANTIER (VILKET INKLUDERAR SAMTLIGA SÄLJBARHETS- TILLFREDSTÄLLELSE- KVALITETS- OCH BRUKBARHETSGARANTIER FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL) OCH GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV OCH ÖNSKEMÅL.

4.7 VARE SIG VI ELLER MJUKVARULEVERANTÖREN, ELLER NÅGON AV VÅRA ELLER DERAS DOTTERBOLAG TILLFÖRSÄKRAR ELLER GARANTERAR (1) ATT INTRÅNG INTE KAN GÖRAS I PROGRAMVARAN (2) ATT MJUKVARAN KOMMER ATT FUNGERA FELFRITT OCH UTAN AVBROTT (3) ATT FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS (4) ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA INTE INNEHÅLLER VIRUS ELLER PROGRAMFEL, ELLER (5) INTEGRITETEN, SÄKERHETEN OCH TILLFÖRLITLIGHETEN AV DEN INFORMATION SOM SPRIDS GENOM, ELLER LAGRAS I NÅGOT SYSTEM KOPPLAT TILL INTERNET, SAMT ATT DENNA INFORMATION INTE FÖRVANSKATS.

4.8 VARE SIG VI ELLER MJUKVARULEVERANTÖREN, ELLER NÅGON AV VÅRA ELLER DERAS DOTTERBOLAG, ÄR FÖRPLIKTIGADE GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART I FRÅGA OM EVENTUELLA KOSTNADER, UTLÄGG, FÖRLUSTER ELLER ANSPRÅK SOM KAN UPPSTÅ ELLER BLI FÖLJDEN AV FEL I KOMMUNIKATIONSSYSTEMET ELLER SYSTEMFEL I SAMBAND MED BETALNING ELLER I PROGRAMVARANS ÖVRIGA TILLÄMPNINGSOMRÅDEN ELLER KOMPONENTER. OM NÅGOT AV DESSA FEL UPPSTÅR HAR VI VIDARE RÄTTEN, MEN INTE SKYLDIGHETEN, ATT AVLÄGSNA RELEVANTA SPEL FRÅN PROGRAMVARAN OCH WEBBPLATSEN SAMT VIDTA ANDRA RELEVANTA ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄTTA SÅDANA FEL.

4.9 Mjukvaran kan eventuellt innefatta konfidentiell information som är hemlig och värdefull för mjukvaruleverantören och/eller oss. Du har inte rätt att använda eller röja sådan konfidentiell information annat än om villkoren i detta avtal noggrant har följts.

5. SÄKERHET

5.1 Att spela spel på Online Casino är enbart tillåtet genom säkra nätverk där användarnamn och lösenord krypteras. Du kan inte spela något spel på Online Casino utan att först passera vårt säkerhetssystem för kundinloggning.

5.2 Du får inte använda Online Casino i kommersiellt syfte eller å någon annan persons vägnar. All användning av Online Casino skall vara för ditt personliga bruk enbart.

5.3 Du får endast inneha ett spelarkonto, vilket du upprättar genom att registrera ditt eget, korrekta namn, och varje spelarkonto får endast ha en enskild kontoinnehavare med ett enskilt privathushålls adress.

5.4 Du bör hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt och inte avslöja dem för någon. Du kommer att hålla ansvarig för all aktivitet och samtliga transaktioner som sker via ditt spelarkonto. Varje person som identifierar sig genom att använda ditt användarnamn och lösenord förutsätts vara du och varje transaktion där dessa uppgifter införts korrekt kommer att betraktas som giltiga. Vi skall inte hållas ansvariga för tredje parts tillträde till ditt spelarkonto och under inga omständigheter skall vi kunna hållas ansvariga för någon av dig eventuellt ådragen förlust som föranletts av en obehörig persons tillträde till ditt spelarkonto, eller av att ditt användarnamn och lösenord använts olovligen av annan person.

5.5 Du får inte använda någon annan persons användarnamn och lösenord, eller annan persons spelarkonto eller betalningsmedel för att få tillträde till eller använda Online Casino, webbplatsen eller programvaran.

5.6 Vi använder oss av avancerade metoder för krypteringen av användarnamn och lösenord samt annan känslig information som överförs till och från kundens applikation och våra servrar, för att på så sätt skydda spelaren och oss själva från tredje parts försök till olovlig hantering och manipulation. Du får inte bryta dig in i för att på så sätt få tillträde till, eller försöka bryta dig in i för tillträde till, eller på annat sätt kringgå, vårt säkerhetssystem. Om vi skulle misstänka att du har brutit dig in i, eller försökt bryta dig in i, fått tillträde till eller på annat sätt kringgått vårt säkerhetssystem eller vår programvara, kommer vi att se oss tvungna att stänga av din access till Online Casino med omedelbar verkan och/eller blockera ditt konto, samt reserverar oss rätten att informera berörda myndigheter.

5.7 Vi kommer enbart att använda din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy, vilken finns tillgänglig i sin helhet på www.casinotropez.com. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi kan också be dig tillhandahålla ytterligare detaljer och all sådan ytterligare information kommer även den att hållas konfidentiell i enlighet med vår integritetspolicy.

5.8 Vi är, under vissa omständigheter, berättigade att utelämna viss information till relevant myndighet i den omfattning som lagen kräver, om detta skulle anses nödvändigt under tillämplig lag eller av någon statlig eller reglerande myndighet. Vi är vidare även berättigade att utelämna information i enlighet med paragraf 3.7 ovan.

6. DINA SKYLDIGHETER

6.1 Du ensam bär ansvaret för att avgöra om din användning av Online Casino, insättning av penningmedel på Online Casino samt mottagande av penningvinster därifrån, är tillåtna under tillämplig lag.

6.2 Det är din skyldighet att ansvara för att du förstår Online Casino-spelens regler och förfaranden samt bruk av online-gambling i allmänhet innan du spelar något av dessa spel.

6.3 Du får under inga omständigheter överföra dina rättigheter under detta avtal utan att först ha vårt skriftliga medgivande, vilket vi väljer att lämna efter eget omdöme.

6.4 Du är ensam skyldig att betala samtliga skatter, avgifter och andra oförutsedda kostnader som kan uppstå som ett resultat av en vinst på Online Casino. Du är skyldig att ersätta oss för sådana kostnader, utgifter eller förluster som vi förvållats till följd av en statlig eller annan myndighets fordran, med anledning av skattekrav eller andra fordringar, vilka vi kan förvållas genom att vi behandlat din begäran om uttag av penningmedel.

6.5 Det är din skyldighet att informera oss om eventuella ändringar av dina registrerade uppgifter.

6.6 Du skall tillhandahålla oss all av oss begärd information som är nödvändig för att kunna sköta spelarkontot, vilket innefattar, men inte begränsar sig till, identitetsbevis, bestyrkt dokumentation, adressbevis, bruksfakturor, bankdetaljer, bankkontoutdrag och bankreferenser. Du skall tillhandahålla oss sådan begärd information direkt vid förfrågan och inte senare än inom vad som kan anses som en skälig svarstid.

6.7 Du godkänner och förstår att särskilda regler och villkor kan gälla i fråga om befrämjningsmedel, bonusar och särskilda erbjudanden och att dessa ligger utanför detta avtal. Dessa regler och villkor finns tillgängliga på www.casinotropez.com, eller har skickats till dig personligen, alltefter omständigheterna. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i fråga om dessa befrämjningsmedel, bonusar och särskilda erbjudanden och bestämmelserna i detta avtal, skall bestämmelserna för dessa befrämjningsmedel, bonusar och särskilda erbjudanden äga företräde.

6.8 För att undvika alla tvivel klargörs härmed att du vid varje tillfälle som du utnyttjar en betalningsleverantörs tjänster är underkastad de användarvillkor som denna betalningsleverantör fastställt. Detta inskränker dock inte på något sätt dina skyldigheter gentemot oss under detta avtal.

6.9 Du ensam ansvarar för tillhandahållandet och underhållet av all datorutrustning, telenät samt internetaccesstjänster som du behöver för att kunna få tillträde till Online Casino. Vi kan inte under några omständigheter ställas till svars för eventuell förlust eller skada som du förvållats genom en leverantör av Internet- eller telenättjänster, vilka du beställt för att kunna utnyttja Online Casino eller för få tillträde till dess webbplats.

6.10 Du godkänner härmed att vår generator för slumpvis urval av siffror bestämmer utfallet av de spel som spelas på Online Casino och du accepterar resultatet i alla sådana spel. Du samtycker vidare till att i det mindre sannolika fall då det resultat som visas i mjukvaran inte överensstämmer med det resultat som spelservern redovisar skall det resultat som spelservern uppvisar äga företräde och du medger och samtycker till att våra dataposter i sista hand avgör villkoren för din medverkan i Online Casinos spelaktiviteter samt resultaten av sådan aktivitet.

6.11 Varje handling eller utövande av handling som är, eller rimligen skulle kunna tänkas vara, menlig för vår rykte, eller mjukvaruleverantörens eller annan tjänsteleverantörs rykte, är strikt förbjuden.

6.12 Du är skyldig att, oavsett uppkomst försvara och fria våra tjänstemän, chefer, anställda, agenter, uppdragstagare eller leverantörer (vilket utan begränsning innefattar mjukvaruleverantören) från samtliga förluster, kostnader, utgifter, anspråk, fordringar, betalningsförpliktelser och skadeståndsanspråk (vilket innefattar advokatarvoden) som uppkommit som ett resultat av, eller i samband med (a) inträde i och användning av webbplatsen, Online Casino eller mjukvaran, av dig eller annan person som använt ditt användarnamn och lösenord; eller (b) överträdelse från din sida av något villkor eller någon bestämmelse i detta kontrakt.

6.13 Vi förbehåller oss rätten att stundom ändra detta avtal på det sätt som anges i paragraf 12 nedan. Det är din skyldighet att då och då kontrollera om avtalet har ändrats i enlighet med paragraf 12 nedan.

7. DINA ANSVARSFÖRBINDELSER OCH UPPGIFTER

Härmed förbinder och framställer du till oss:

7.1 du inte är bosatt i något av de länder som är uteslutna från detta avtal, vilka listas i paragraf 4.2 ovan och som emellanåt kan bli föremål för ändringar, samt att du inte prövar att få åtkomst till och använda Online Casino och/eller dess webbplats och/eller mjukvara från något av dessa områden;

7.2 du agerar för egen räkning;

7.3 att din rättskapacitet inte är inskränkt på något sätt;

7.4 du inte kan betecknas som spelmissbrukare;

7.5 att samtliga uppgifter som du tillhandahåller eller har tillhandahållit under registreringen av dina uppgifter på Online Casino är riktiga samt att du kommer att uppdatera dessa uppgifter vid varje eventuell förändring av dessa.

7.6 att du är fullt medveten om det faktum att du riskerar att förlora pengar genom att spela de spel på Online Casino som mjukvaran innehåller;

7.7 att du inte insätter penningmedel som härrör från olaglig och/eller oberättigad och/eller kriminell verksamhet;

7.8 att du inte på annat sätt är inbegripen i kriminell eller olaglig verksamhet och/eller har för avsikt att använda spelarkontot till sådan verksamhet; inte använder, har för avsikt att använda, eller har för avsikt att tillåta annan person att använda, Online Casino, eller spelarkontot, till någon förbjuden verksamhet, vilket, under varje tillämplig lag, inkluderar, men inte begränsar sig till, bedrägeri eller pengatvätt, samt vilket utan begränsning innefattar gällande lagar i ditt rättsskipningsområde och de lagar som gäller oss;

7.9 att du inte är redo eller att direkt eller indirekt har för avsikt att, delta, eller är i hemligt samförstånd med annan spelare, i spel som du spelar eller skall spela på Online Casino;

7.10 att du inte är yngre än (i) arton (18) ; eller (ii) den ålder vid vilken hasardspelande är legalt enligt gällande lag i ditt rättsskipningsområde, den högsta av de två åldrarna skall gälla;

7.11 att den debet-/kreditkortsinformation som du tillhandahållit vid registreringen överensstämmer med den registrerade kontoinnehavarens och att detta kort inte har rapporterats vara borttappat eller stulet;

7.12 att du inte är anställd hos oss som tjänsteman, chef, löntagare, konsult eller agent, eller har sådan anställning vid eller hos något eller någon av våra dotterbolag, leverantörer eller säljare, inte är nära anhörig till någon av dessa (i denna paragraf åsyftar termen ”anhörig” på make/maka, sambo, förälder, barn eller syskon); skulle du överträda detta förbehåll är en av de åtgärder som då kommer att vidtas vara att du förlorar din rätt till alla eventuella vinstpengar;

7.13 du inte tidigare innehaft ett spelarkonto hos oss, eller annan onlineaktör för hasardspel, som spärrats eller avslutats av oss, eller sådan annan onlineaktör för hasardspel, samt att du inte tidigare har debiterat pengar via annat spelarkonto; och att

7.14 du genom att öppna ett spelarkonto inte kommer att tillhandahålla någon information eller göra någon framställning som är oriktig, falsk, uppdiktad, ofullständig eller vilseledande.

8. SPELARKONTOT, INSÄTTNINGAR OCH UTTAG

8.1 Allmänt:

   8.1.1 Du samtycker till att ekonomiska transaktioner från och till kontot sköts av oss direkt eller genom en betalningsleverantör eller annan tredje part.

   8.1.2 Insättningar och uttag kan överföras från oss till dig och vice versa, direkt eller genom en betalningsleverantör som du valt (med reservation för paragraf 8.4.3 nedan).

   8.1.3 Vi garanterar inte att fördröjningar i behandlingen eller mottagningen av insättningar eller uttag inte kan förekomma.

   8.1.4 Du medger och samtycker till att ditt spelarkonto inte är ett bankkonto och därför ingen försäkring, garantiförbindelse eller annat skydd finns i form av ett insättnings- eller bankförsäkringssystem eller annat liknande försäkringssystem i annat rättsskipningsområde, innefattande, men inte begränsat till ditt lokala rättsskipningsområde. Vidare utgår ingen ränta för de penningmedel som finns i spelarkontot.

8.2 Att göra insättningar på och kreditera penningmedel till ditt spelarkonto:

   8.2.1 När ditt spelarkonto väl har öppnats kan du kreditera penningmedel till det genom att begära en elektronisk överföring av penningmedel med hjälp av någon av de metoder som finns tillgängliga i kassan (Cashier) i mjukvaran. I annat fall kan du enbart göra insättningar med hjälp av en av följande metoder:

   i. med ett giltigt kreditkort som är registrerat till dig och som vi efter eget omdöme har valt att godkänna;

   ii. med ett giltigt bankkort som är registrerat till dig och som vi efter eget omdöme har valt att godkänna;

   iii. genom en inbetalning som vi godkänt på förhand;

   iv. genom en betalningsleverantör som vi godkänt;

   v. genom giltig check, betalningsanvisning eller teleöverföring; eller

   vi. genom annan metod som vi efter eget omdöme accepterar vid ett specifikt tillfälle.

   8.2.2 Du samtycker till att betala samtliga avgifter som vi eller någon betalningsleverantör förvållats i samband med din användning av Online Casino. Vidare samtycker du till att inte kontradebitera (charge back), avsäga dig, stoppa eller på annat sätt backa någon insättning, och att, i det fall detta skett, återbetala och kompensera oss för sådana obetalda insättningar, vilket även innefattar eventuella av oss uppburna kostnader för att inkassera denna insättning.

   8.2.3 Varje begäran som du gör om insättning av penningmedel på ditt spelarkonto, utgör ett giltigt bemyndigande för antingen oss eller för betalningsleverantören att, från ditt spelarkonto, överföra den specificerade summan enligt ditt önskemål, antingen av eller från oss, eller från sådan betalningsleverantör som du valt.

   8.2.4 Vi förbehåller oss rätten att, efter eget omdöme, fastställa de minimi- och maximisummor som kan insättas på ett spelarkonto.

   8.2.5 Vi förbehåller oss rätten att fastställa huruvida de penningmedel som du begärt krediterade till ditt spelarkonto är tillgängliga, förenliga, definitiva, fullständiga och betalda, efter en tillfredsställande bekräftelse från relevant betalningsleverantör i enlighet med de förfaranden för godkännande av överföringar som gäller för betalningsleverantören i fråga. Först när dina insättningar är förenliga och betalade blir spelaren krediterad med aktuella penningmedel om inte annat anges.

   8.2.6 Du samtycker till att emellanåt och vid förfrågan, tillhandahålla oss ytterligare information om dina insättningar.

   8.2.7 De insättningar som du själv begärt kan inte återtas och är inte återbetalbara.

   8.2.8 Vi kommer valigtvis inte debitera dig en avgift för att sätta in eller ta ut pengar. Men om vi misstänker att du missbrukar insättning och / eller uttagsfunktionaliteten, förbehåller vi oss rätten att debitera dig en avgift som reflekterar eventuella kostnader hos oss i samband med sådant missbruk.

8.3 Vadhållning och användning av spelarkontot:

  8.3.1 Varje insats som du gör skall ses som en godkännande att debitera ditt spelarkonto. Förutsatt att saldot på ditt spelarkonto vid tiden för din insats är större eller lika med insatsbeloppet, kommer vi att debitera denna summa från ditt spelarkonto.

  8.3.2 Varje gång du gör en vinst, kommer ditt spelarkonto omedelbart att krediteras vinstsumman.

8.4 Uttag från spelarkontot:

  8.4.1 Med reservation för paragraferna 8.4.2 och 8.4. nedan kan du ta ut de oanvända och inbetalda penningmedel som finns på ditt spelarkonto, genom att lämna in en begäran om uttag av penningmedel i enlighet med våra Villkor för uttag och vilka vi emellanåt eventuellt kan komma att ändra. Det är din skyldighet att emellanåt gå in på webbplatsen och kontrollera om några ändringar gjorts av dessa villkor. Vid varje uttag som godkänts av oss, och förutsatt att du tillhandahållit oss tillräcklig information om hur pengarna skall överföras till dig, kommer vi att återbetala dessa i enlighet med paragraf 8.4.3 (frånräknat avgifter eller påfordrad summa från uttagssumman som gjorts med iakttagande av varje tillämplig lag).

  8.4.2 Du samtycker till att vi äger rätt att hålla inne eventuella utbetalningar i det fall vi tror eller misstänker att du är eller har varit involverad i bedräglig, hemligt avtalad, olaglig eller annan otillbörlig aktivitet, eller i det fall vi skulle hysa farhågor om hur ditt spelarkonto sköts, eller kring en begäran om uttag av penningmedel. I sådant fall äger vi rätten att påbörja, engagera oss i, eller assistera till varje utredning av omständigheterna kring detta, och du i din tur är skyldig att assistera och samarbeta vid varje sådan utredning.

  8.4.3 Vi kommer att göra vårt bästa för att fullgöra dina önskemål i fråga om betalningsmetod och valuta vid utbetalningen. Detta är emellertid inte något som vi kan garantera. Vi kan därför eventuellt komma att behandla och göra utbetalningar med hjälp av en annan betalningsmetod, till exempel genom en annan betalningsleverantör, än den som du efterfrågat, eller genom bankväxel eller teleöverföring. Likaledes kan, i vissa fall, utbetalningen komma att göras i en annan valuta än den som gällde vid insättningen av penningmedlen eller annan valuta än den som du begärt.

  8.4.4 Du är medveten om och godkänner att spelare inte får ta ut mer än $9990/£9990/€9990/AU$9990/R99900/DKK74990/NOK74990/SEK99900/ZAR99900 per månad. Om beloppet som ska tas ut är större än $9990/£9990/€9990/AU$9990/R99900/DKK74990/NOK74990/SEK99900/ZAR99900 sätts restrerande summa tillbaka in till spelarens konto. Spelaren kan ta ut restrerande belopp under nästa månad i enlighet med detta villkor. Detta villkor gäller också för uttag av pengar vunna genom progressiv jackpot. Uttag beror på alla dessa bestämmelser som beskrivs ovan och verifiering av alla begärda dokument i enlighet med klausul 9.4 nedan.

8.4.5 Du är medveten om, och godkänner, att den högsta summan som kan vinnas i en spelrunda är 500.000$/500.000£/500.000€/500.000AU$/5.000.000R/2.500.000DKK/2.500.000NOK/2.500,000SEK. Det föregående gäller inte progressiva jackpottvinster.

8.5 Att stänga ett spelarkonto:

Du kan när som helst stänga ett spelarkonto genom att kontakta Online Casinos kundservice, förutsatt att saldot på ditt spelarkonto inte förväntas hamna på deficit som ett resultat av skulder som du ådragit dig genom spelaktiviteter på Online Casino. När du stänger ditt spelarkonto kommer vi att återbetala de medel som finns tillgängliga på ditt konto i enlighet med övriga bestämmelser i sektion 8.

9. VÅRA RÄTTIGHETER

9.1 Vi reserverar oss, efter eget omdöme, rätten att:

   9.1.1 neka att registrera en sökandes registration på webbplatsen eller på Online Casino;

   9.1.2 avvisa en insats på Online Casino; och

   9.1.3 ändra, suspendera, ta bort, modifiera eller lägga till ett spel eller turnering på Online Casino.

9.2 Vi äger rätten att göra förfrågningar om dig, vilket innefattar kreditkontroller, hos tredje parts kreditinstitut eller penninginrättning, i enlighet med den information som du har gett oss.

9.3 I fall av eventuell tvist i fråga om en insats eller penningvinster, kommer vårt beslut att vara slutgiltigt och bindande.

9.4 Vi kommer att äga rätt att hålla inne med en utbetalning eller vinstsumma till dess att identiteten på den som vunnit har kunnat verifieras på ett tillfredställande sätt, för att på så sätt garantera att utbetalningen görs till rätt person. För detta ändamål är vi vidare berättigade att, efter eget omdöme, av dig begära en bestyrkt id-handling, eller annan likvärdig bestyrkt id-handling, i enlighet med tillämplig lag i ditt rättsskipningsområde eller på annat sätt.

9.5 Vi äger rätten att när som helt utlämna en viss del av din personliga information till tredje part i enlighet med vår integritetspolicy och paragraf 3.7 ovan.

9.6 I den händelse vi misstänker att du varit involverad i bedrägeri eller bedräglig aktivitet, eller om någon av dina inbetalningar debiteras tillbaka, och i händelse av misstänkt korträknande i något av de spel som spelas live, äger vi rätten att hålla inne med varje summa från ditt konto som är utöver din ursprungliga insättning, och vidare, om vi anser det nödvändigt, att inleda domstolsprocess för att indriva sådan inbetalning som du är skyldig oss.

9.7 Oaktat annat som anges eller antyds i detta avtal, kan vi vid varje tidpunkt, utan att först meddela dig och utan att därmed inskränka våra övriga rättigheter under detta avtal, AVBRYTA DITT ANVÄNDANDE AV ONLINE CASINO OCH BLOCKERA DITT SPELARKONTO om vi misstänker eller tror att du har överträtt något av villkoren i avtalet; eller om vi misstänker att du är eller har varit involverad i bedräglig, olovlig eller otillbörlig aktivitet, vilket innefattar, men inte begränsar sig till, någon överträdelse av något tillämpligt villkor eller bestämmelse, pengatvätt eller hemlig överenskommelse med annan innehavare av ett spelarkonto eller på annat sätt agerar lagstridigt. Oaktat annat som anges eller antyds i detta avtal, ÄR VI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKYLDIGA ATT ÅTERBETALA ELLER PÅ ANNAT SÄTT GOTTGÖRA DIG FÖR PENNINGMEDEL PÅ DITT SPELARKONTO.

9.8 Vi förbehåller oss rätten att hålla inne, eller på annat sätt neka till, eller ta tillbaka en inbetalning eller vinstsumma, eller eventuellt revidera vår policy om vi skulle misstänka att du missbrukar, eller försöker missbruka något av följande: (i) bonusar (ii) andra befrämjningsmedel; eller (iii) specifik policy eller regler, vilka fastställts med avseende på ett befintligt eller nytt spel. För att förtydliga kan vi fastställa att sådant missbruk har förekommit även i det fall din aktivitet på Online Casino i sig själv inte utgör ett missbruk, men då dina aktiviteter, då även andra online kasinon inräknas, utgör ett sådant missbruk av våra bonusar, befrämjningsmedel, policy och regler.

9.9 Vi kan, när som helst när saldot ligger på plus använda medel på ditt spelarkonto för att med dessa betala av dina eventuella skulder till oss.

9.10 Vi kan, utan att först meddela dig, i sin helhet eller i delar, till varje person eller organisation, överföra, överlåta, licensiera i andra hand eller pantsätta detta avtal, till vilket du kommer att anses ha gett ditt samtycke.

. 10. INAKTIVA KONTON

10.1 Om du inte gjort några satsningar från ditt spelkonto under hundra åttio (180) dagar (“Grace Period”) kommer ditt konto klassas som inaktivt.

10.2 Då ditt konto klassats som inaktivt kommer vi dra en behandlingsavgift för inaktivt konto. Vi kan komma att dra en avgift, upp till avgiften för inaktivt konto, direkt från ditt saldo baserat på när du senast var aktiv och sedan varje månad (var 30:e dag) enligt vårt schema för avgifter för ett interaktivt konto. Om vi fortsätter att klassa ditt konto som inaktivt under de 12 följande månaderna kommer vi stänga ditt konto, för att skydda dina pengar. Du kan kontakta oss inom 5 år från det datum du gjorde den senaste satsningen, för att få tillbaka dina pengar.

10.3 Vi kommer sluta att dra avgiften för inaktivt konto så snart ditt konto aktiverats (genom att du gör en satsning) eller om du stänger kontot enligt 8.5 kommer vi sluta dra avgiften.

10.4 Avgift för inaktivt konto tas ut med 5% av kontots saldo. Minsta belopp som debiteras är 5€ eller motsvarande i annan valuta.

10.5 Alla avgifter kan ändras med tiden.

11. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

11.1 Härvid medger du att vi inte äger någon kontroll eller något ansvar föröver hur du använder dig av mjukvaran. Din nedladdning och användning av mjukvaran samt inträde i och användning av Casino Online görs på egen risk. VARE SIG VI, MJUKVARULEVERANTÖREN, VÅRA ELLER DERAS DOTTERBOLAG ELLER ANDRA PARTER FÖRBUNDNA MED OSS, SKALL PÅ NÅGOT SÄTT KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÅDANT BRUK.

11.2 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VI, MJUKVARULEVERANTÖREN, VÅRA ELLER DERAS DOTTERBOLAG ELLER ANDRA PARTER FÖRBUNDNA MED OSS, KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR DIG FÖR DIREKT, INDIREKT, OFÖRUTSEDD ELLER SÄRSKILD SKADA ELLER FÖRLUST AV NÅGOT SLAG, VILKET UTAN BEGRÄNSNING INNEFATTAR AFFÄRSFÖRLUST, VINST, INTÄKTER, KONTRAKT ELLER FÖRVÄNTADE SPARMEDEL, FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV FÖRLUST, SKADA ELLER FÖRVANSKNING AV DATA, VARE SIG VI I FÖRVÄG BLIVIT UNDERRÄTTADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA ELLER EJ.

11.3 Utan att avvika från allmängiltigheten av paragraferna 11.1 och 11.2 ovan eller från någon annan bestämmelse om begränsning i ansvarsskyldigheten enligt detta avtal, är vare sig vi eller mjukvaruleverantören, någon av våra eller deras dotterbolag, eller andra parter bundna till oss, ansvariga för förluster, kostnader eller skador (oavsett hur dessa uppstått), vilka bedöms eller sägs vara orsakade av någon av följande orsaker:

   11.3.1 fel som uppstått som ett resultat av att du angett felaktig data;

   11.3.2 ditt bedrägeri, svek eller oriktiga framställning av fakta;

   11.3.3 att vi väljer att inte acceptera sin insättning av penningmedel;

   11.3.4 fördröjning i mottagandet eller godkännandet av en vår insättning, eller vårt innehållande av en utbetalning med avsikten att först göra en identitetskontroll;

   11.3.5 användning av ditt spelarkonto av orsaker som kan anses olagliga under tillämplig lag;

   11.3.6 transaktioner på ditt spelarkonto som gjorts efter det att ditt korrekta användarnamn och lösenord angetts;

   11.3.7 obestyrkt upptagande eller användning av data som refererar till dig eller ditt spelarkonto;

   11.3.8 all oförmåga att använda eller få tillträde till webbplatsen för vilken anledning det än må vara;

   11.3.9 all aktivitet av person som använder sig av ditt användarnamn och lösenord;

   11.3.10 allt som förorsakats av sådant som ligger utanför vår direkta kontroll, såsom problem relaterade till datorers mjuk- eller hårdvara (t.ex. virus, och vår mjukvara), dataöverföringssystem, telefon eller annan kommunikation, eller leverantörer av internettjänster:

   11.3.11 förlust av transaktion orsakad av förlust eller fel i kommunikationsanordning som du själv använder eller av sådan enhet som vidarebefordrar information mellan dig och oss, eller något betalningslösningsföretag;

   11.3.12 ej levererad e-postkommunikation;

   11.3.13 Webbplatsens eller Online Casinos kvalitet och tillgänglighet (eller avsaknad av dessa); eller

   11.3.14 följden av regerings eller myndighets agerande eller force majeur.

12. ÄNDRINGAR AV DETTA AVTAL ELLER INTEGRITETSPOLICYN

12.1 Vi kan när som helst och efter eget omdöme, ändra detta avtal, reglerna i de spel som finns på Online Casino eller integritetspolicyn.

12.2 Samtliga ändringar träder i kraft vid det datum som specificeras i villkoren på webbplatsen (Slutanvändaravtalet). Det är därför viktigt att du då och då loggar in på webbplatsens avtalssida för att kontrollera om det finns någon ny uppdaterad version av avtalet. Du ansvarar själv för att ta reda på om någon uppdaterad version har lagts ut och om ändringar gjorts.

12.3 Om du fortsätter att använda Webbplatsen eller Online Casino efter det att ändringar införts accepterar du därmed att du är bunden till dessa ändringar oavsett om du har lagt märke till eller läst ändringarna. Om du inte samtycker till att binda dig vid dessa ändringar skall du inte fortsätta att använda webbplatsen eller Online Casino.

13. VILLKOR

Detta avtal träder i kraft i samma stund som du accepterar det genom att klicka på knappen ”Jag samtycker” och gäller på obegränsad tid om det inte avslutas i enlighet med paragraf 9.7. För att avlägsna alla tvivel klargörs härmed att du samtycker till att binda dig vid kontraktet om du på något sätt använder webbplatsen eller Online Casino eller mjukvaran, vilket inkluderar, men inte begränsar sig till, initierandet av eller insättningen av pengar via ditt spelarkonto eller genom att lämna din insättningsinformation till oss.

14. TILLÄMPLIG LAG

14.1 Upprättandet, giltigheten och verkställandet av detta avtal styrs av lagarna i Antigua och Barbuda. Tillämplig domstol i Antigua och Barbuda har ensam jurisdiktion i varje sak som uppkommer från, eller är relaterad till, avtalet. Detta hindrar oss emellertid inte från att föra talan vid domstol i annan jurisdiktion för understöd av förordnande eller liknande. Den engelska versionen av avtalet står över våra övriga utgivna versioner.

14.2 Ogiltigheten, olagligheten eller verkställbarheten av någon bestämmelse i avtalet, påverkar inte giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av övriga bestämmelser i avtalet.

15. NOTERINGAR

15.1 Du samtycker till att vi skickar brev till dig i elektronisk form. Sådan elektronisk kommunikation kan komma att offentliggöras på någon av webbplatsens sidor och/eller i din kundapplikations meddelande-/hjälpfiler, och/eller då och då levereras till din e-postadress på sådant sätt som vi bestämmer. All kommunikation genom elektronisk eller vanlig post kommer att betraktas som ”skriftlig” och anses ha mottagits inom fem (5) vardagar efter postning eller spridning, vare sig du har erhållit meddelande om detta eller inte. Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att tillhandahålla kommunikation i pappersform

15.2 Alla meddelanden som vi erfordrar i skriftlig form, eller frågor angående detta avtal skall skickas till: kundsupport [at] casinotropez [dot] com.

Appendix

END-USER LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT

THIS WEBSITE IS OPERATING THE GAMING SOFTWARE PLATFORM  OF PLAYTECH SOFTWARE LIMITED AND ITS GROUP COMPANIES (THE “VENDOR”) UNDER A LICENSE FROM VENDOR. A CONDITION TO YOUR DOWNLOADING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE (AS DEFINED BELOW) IS THAT YOU ENTER INTO THE FOLLOWING LEGALLY BINDING SUB-LICENSE AGREEMENT WITH US, WHICH GOVERNS YOUR USE OF THE SOFTWARE.

PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY TO MAKE SURE YOU FULLY UNDERSTAND ITS CONTENT.  IF YOU HAVE ANY DOUBTS ABOUT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS RESULTING FROM THE ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT, PLEASE CONSULT AN ATTORNEY OR OTHER LEGAL ADVISOR IN YOUR JURISDICTION.

IMPORTANT: PERSONS LOCATED IN CERTAIN TERRITORIES, CURRENTLY INCLUDING THE UNITED STATES OF AMERICA AND ITS TERRITORIES, ISRAEL AND THE COUNTRIES SPECIFIED AS PROHIBITED, EXCLUDED OR SIMILAR AS PART OF THE TERMS AND CONDITIONS AND/OR LIST ON THE WEBSITE, IN EACH CASE AS SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME (THE “PROHIBITED JURISDICTIONS”) ARE NOT PERMITTED TO USE THE SOFTWARE IN ANY WAY OR MANNER IN CONNECTION WITH ANY REAL MONEY PLAY. TO REMOVE ANY DOUBT, THIS RESTRICTION ALSO APPLIES TO RESIDENTS AND CITIZENS OF OTHER NATIONS WHILE LOCATED IN A PROHIBITED JURISDICTION. THE FACT THAT THE WEBSITE IS ACCESSIBLE IN A PROHIBITED JURISDICTION, OR THAT THE SOFTWARE ALLOWS THE USE OF THE OFFICIAL LANGUAGE OF A PROHIBITED JURISDICTION, SHALL NOT BE CONSTRUED AS A LICENSE TO USE THE SOFTWARE IN SUCH PROHIBITED JURISDICTION. ANY ATTEMPT TO CIRCUMVENT THIS RESTRICTION, FOR EXAMPLE, BY USING A VPN, PROXY OR SIMILAR SERVICE THAT MASKS OR MANIPULATES THE IDENTIFICATION OF YOUR REAL LOCATION, OR BY OTHERWISE PROVIDING FALSE OR MISLEADING INFORMATION REGARDING YOUR CITIZENSHIP, LOCATION OR PLACE OF RESIDENCE, OR BY MAKING BETS OR WAGERS USING THE SOFTWARE THROUGH A THIRD PARTY OR ON BEHALF OF A THIRD PARTY LOCATED IN A PROHIBITED JURISDICTION IS A BREACH OF THIS AGREEMENT AND MAY CONSTITUTE A CRIMINAL OFFENSE. IF IT BECOMES APPARENT, OR WE HAVE REASONABLE GROUNDS TO SUSPECT, THAT YOU ARE LOCATED IN ANY OF THE PROHIBITED JURISDICTIONS, THIS MAY RESULT IN CLOSING YOUR PLAYER ACCOUNT, WITHOUT AN OBLIGATION TO PROVIDE YOU WITH ADVANCE NOTICE, FREEZING THE FUNDS THEREIN AND PROVIDING THE APPLICABLE DETAILS TO VENDOR AND/OR RELEVANT AUTHORITIES, ALL IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAWS AND AGREEMENTS, AND YOU SHALL BE LIABLE TO US FOR ANY DAMAGE OR LOSS RESULTING THEREFROM.

BY ACCEPTING THE TERMS AND CONDITIONS (INCLUDING BY TICKING THE “I AGREE” BOX) (“ACCEPTANCE”), YOU AGREE TO THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN ORDER TO ENTER INTO CONTRACTS, AND YOU WAIVE ANY RIGHTS OR REQUIREMENTS UNDER APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS IN ANY JURISDICTION WHICH REQUIRE AN ORIGINAL (NON-ELECTRONIC) SIGNATURE, TO THE EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW. YOU ALSO CONFIRM THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS.

IF YOU DO NOT AGREE WITH ANY OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS AND DO NOT CONTINUE TO DOWNLOAD, INSTALL OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE.

1. Definitions

The following words and terms, when used in this agreement, shall have the following meanings, unless the context clearly indicates otherwise:

1.1. “Assistance Programs” means any artificial intelligence including, without limitation, ‘robots’ and/or any other computer generated program used to interact with the Software in aid or in place of a player.

1.2. “IP Rights” means any and all intellectual property rights, of all types or nature whatsoever, including, without limitation, patent, copyright, design rights, trade marks, data base rights, applications for any of the above, moral rights, know-how, trade secrets, domain names, URL, trade names or any other intellectual or industrial property rights (and any licenses in connection with any of the same), whether or not registered or capable of registration, and whether subsisting in any specific country or countries or any other part of the world.

1.3. “Online Games” means Our internet gaming system on the Website and related services and gaming activities (including, but not limited to, online casino, online bingo, online poker and any other games) offered on the Website.

1.4. “Player Account” means a personal account opened by an individual and maintained with Us to enable that person to play the Online Games;

1.5. “Poker Room” means the poker room and/or any other poker gaming activities offered by Us on our Website and/or on Our downloadable poker client;

1.6. “Software” means the software required to be downloaded, accessed or otherwise utilized by You from the Website for the purpose of participating in the Online Games, including the related documentation and including any enhancements, modifications, additions, translations or updates to such software. 

1.7. “Us”, “We”, “Our” and similar terms mean www.casinotropez.com

1.8. “Website” means www.casinotropez.com, and any related sites on which the Online Games are accessible via links or any other access way.

1.9. “You”, “Your” and similar terms mean the user of the Software downloaded from the Website.

2. Subject Matter of Agreement

The rules of the Online Games are placed in the http://www.casinotropez.com/help as well as other sections of the Software and the Website, including but not limited to, rules describing how to play the Online Games, tournaments, and any other rules governing particular game, event and tournament. All such rules are incorporated and included under the term and conditions set out herein.     

3.  License to Use the Software; Restrictions

3.1. We hereby grant to You a limited, personal, non-transferable, non-exclusive, worldwide (except as noted below) license to download, access and otherwise utilize the Software on Your device, in order to play the Online Games, in accordance with this agreement.

3.2. This license applies only to the object code of the Software (i.e., the compiled, assembled, or machine executable version of the Software) and does not grant you any rights whatsoever with respect to the source code of the Software.

3.3. Notwithstanding anything to the contrary herein, persons located in the Prohibited Jurisdictions are not permitted to use the Software in any way or manner in connection with any real-money play. To remove any doubt, this restriction also applies to residents and citizens of other nations while located in a Prohibited Jurisdiction. This license does not apply to, and does not allow You the use of the Software in or from any Prohibited Jurisdictions, and the fact that the Website is accessible in a Prohibited Jurisdiction, or that the Software allows the use of the official language of a Prohibited Jurisdiction, shall not be construed as a license to use the Software in such Prohibited Jurisdiction. Any attempt to circumvent this restriction, for example, by using a VPN, proxy or similar service that masks or manipulates the identification of Your real location, or by otherwise providing false or misleading information regarding your location, citizenship, or place of residence, or by making bets or wagers using the Software through a third party or on behalf of a third party located in a Prohibited Jurisdiction, is a breach of this agreement and may constitute a criminal offense under applicable laws. If it becomes apparent, or We have reasonable grounds to suspect, that You are located in any of the Prohibited Jurisdictions, this may result in closing Your Player Account, without an obligation to provide You with advance notice, freezing the funds therein and providing the applicable details to Vendor and/or relevant authorities, all in accordance with applicable laws and agreements, and You shall be liable to Us for any damage or loss resulting therefrom. IT IS YOUR DUTY TO CONSULT AND CHECK REGULARLY OUR WEBSITE REGARDING THE LIST OF THE PROHIBITED JURISDICTIONS.

3.4. We reserve any and all rights not expressly granted in Section 3.1 above. In addition, You are not permitted to, and You agree not to permit or assist others to:

3.4.1. use, copy, modify, create derivative works from or distribute the Software, any part of it, or any copy, adaptation, transcription, or merged portion of it; 

3.4.2. decode, reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise translate or convert the Software or any part of it;

3.4.3. transfer, loan, lease, assign, rent, or otherwise sublicense the Software;

3.4.4. remove any copyright, proprietary or similar notices from the Software (or any copies of it);

3.4.5. operate the Software or any part of it for the benefit of or on behalf of any third party, including by way of ‘bulletin board’, online service or remote dial-in, application service provider services, internet service provider services, timesharing arrangements, outsourcing services or bureau services;

3.4.6. copy or translate any user documentation provided online or in electronic format;

3.4.7. enter, access or attempt to enter or access or otherwise bypass Our security system or interfere in any way (including but not limited to, robots and similar devices) with the Poker Room or the Website or attempt to make any changes to the Software and/or any features or components thereof; or

3.4.8. use any  Assistance Programs in connection with the Software and/or the Online Games. You are prohibited from any interaction within the Online Games that is not the direct result of You personally utilizing the Software for the purpose for which it was intended.

3.5. You acknowledge and agree that We may take steps to detect and prevent the use of Assistance Programs. These steps may include, but are not limited to, examination of software programs running concurrently with the Software on Your device. You agree that you will not attempt to bypass, interfere with, or block such steps, including, without limitation, the use of third party software that bypasses, interferes with, or blocks such steps. Any attempt to restrict Us in this matter will entitle Us to immediately suspend the availability of the Software to You and You shall immediately forfeit any winnings.

3.6. You acknowledge and agree that all IP Rights, title and interest in and to the Software, including in and to any modification, enhancement, adaptation, translation or other change of or addition to the Software, belong exclusively to the Vendor, even if developed based on ideas, suggestions or proposals by You or any other third party. By accepting this agreement, You irrevocably assign to the Vendor all right, title, and interest You may have or may acquire in and to all such rights, including, without limitation, patent, copyright, trademark, trade secret or know how, and You agree to sign and deliver to the Vendor such documents as Vendor considers desirable to evidence or effect the assignment of all of the aforesaid rights to the Vendor. You agree not to, directly or indirectly, attempt to invalidate for any reason whatsoever, or assert, or assist the assertion by others, that the rights, title or interest in the Software belong to any third party other than the Vendor, or that they infringe the IP Rights of others.

4. Your Duty to Examine Legality of Use

You confirm that You are older than 18 years, and in any event of legal age as determined by the laws of the country where you are located. You also confirm that You are aware of the legal issues relating to the operation of online gambling sites, and that You understand that We and the Vendor are not warranting in any way or manner that the use of the Software for the purposes of gambling, as such term is commonly understood in the industry, is legal in any jurisdiction.

Given the changes in the legal status of online gambling in various jurisdictions, You undertake to examine the legality of Your participation in the Online Games and use of the Software in each jurisdiction that is applicable to You and to do the same only in compliance with all applicable laws and orders of any competent authority.

5. Disclaimer Of Warranties

THE SOFTWARE IS MADE AVAILABLE TO YOU HEREUNDER ON AN ‘AS IS’ BASIS, WITHOUT ANY UNDERTAKINGS, WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE.

WE AND THE VENDOR, AND ALL OF THEIR AFFILIATES AND RELATED PARTIES, HEREBY EXCLUDE AND DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED TERMS, CONDITIONS AND WARRANTIES (INCLUDING ANY WARRNATY OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE), AND, WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE AFORESAID, WE AND THE VENDOR DO NOT WARRANT, AMONG OTHER THINGS, THAT (A) THE SOFTWARE WILL BE NON-INFRINGING, (B) THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT ANY DEFECTS IN THE SOFTWARE WILL BE CORRECTED, OR THAT THE SOFTWARE IS VIRUS-FREE;  (C) THE SOFTWARE IS OF SATISFACTORY QUALITY OR FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; OR (D) USE BY YOU OF THE SOFTWARE WITH ANY OTHER SOFTWARE, or with inappropriate hardware, WILL NOT CAUSE ANY DISTURBANCE TO THE SOFTWARE OR TO SUCH OTHER SOFTWARE.

IN THE EVENT OF COMMUNICATIONS OR SYSTEM ERRORS OCCURING IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE, NEITHER WE NOR THE VENDOR NOR THEIR AFFILIATES AND RELATED PARTIES WILL BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTY FOR ANY COSTS, EXPENSES, LOSSES OR CLAIMS ARISING OR RESULTING FROM SUCH ERRORS.

NEITHER WE NOR OUR AFFILIATES AND RELATED PARTIES WILL BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTY FOR PAYMENTS MADE TO YOU AS A RESULT OF A DEFECT OR ERROR IN THE SOFTWARE, OR IN CONNECTION WITH ANY CLAIM OR DEMAND MADE BY THE VENDOR OR ANY THIRD PARTY FOR THE RETURN OF SUCH PAYMENTS OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH SUCH PAYMENTS.

You hereby acknowledge that it is not in Our control how the Software is used by You. You load and use the Software at Your own risk and in no event shall We be liable to you for any direct, consequential, incidental or special damage or loss of any kind (except personal injury or death resulting from Our negligence).

6. Confidentiality

The Software includes non-public and confidential information, which is secret and valuable to Us or the Vendor. You agree, as long as You use the Software and thereafter, to (a) keep all such confidential information strictly confidential; (b) not to disclose such confidential information to a third party, and not to use such confidential information for any purpose other than participating in the Online Games. You further agree to take all reasonable steps at all times to protect and keep confidential such confidential information.

7. Your Warranties and Representations

You warrant and represent to Us that: 

7.1. You are not a resident of any of the Prohibited Jurisdictions; and

7.2. You have examined the legality of Your participation in the Online Games and use of the Software in each jurisdiction that is applicable to You, and have found the same to be legal in such jurisdictions under all applicable laws and orders of any competent authority.

8. Changes to this Agreement

8.1. We may make changes to this Agreement at any time, at our sole discretion. Such changes will take effect from the date specified by us on the Website, whether or not We have notified You specifically of such changes. It is important, therefore, that You log in to the Website from time to time to check to see whether there is a notification of change.

8.2. You agree to be solely responsible for becoming informed of such changes. If You continue to use the Software or the Online Games after the effective date of certain changes (regardless of the way We have notified such changes), You agree to be bound by those changes whether or not You have had actual notice of, or have read, the relevant changes. If You do not agree to be bound by relevant changes, You should not continue to use the Software or the Online Games any further.

9.Term and Termination

9.1.   This agreement is effective, and binding upon You, from the moment of Your Acceptance, and shall remain in force unless terminated in accordance with the provisions hereof.

9.2.   You may terminate this agreement with immediate effect at any time, subject to the terms of Section 9.4. Termination by You shall be effected by sending Us written notice of the termination of Your participation on the Website and the Online Games and closure of Your account with Us.

9.3.   We may terminate this agreement with immediate effect at any time, by written notice to You.

9.4.   Upon any termination of this agreement, whether by Us or by You, You agree and acknowledge that (i) Your rights to use the Software shall immediately terminate, and (ii) You will cease any and all use of the Software, and (iii) You will remove the Software from your computer, hard drives, networks and other storage material.

10.  No Claims Against Vendor; Limitation of Liability

10.1.You understand and agree that We will be solely responsible to You under this agreement, and while Your commitments under this agreement are also for the  benefit of the Vendor, its affiliates and related parties (and can therefore be enforced  by them too), Vendor, its affiliates and related parties are not parties to this agreement and will not be liable for any damages of any kind whatsoever caused to You or any third party, regardless of the form of action, whether in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise.

10.2. You are free to choose whether to download and use the Software. If You do so, You acknowledge that You do it with the full understanding of this agreement, including the provisions of this Section 10, and at Your own risk. IN NO EVENT SHALL WE (and for the avoidance of doubt, also Vendor) OR ANY OF THEIR AFFILIATES AND RELATED PARTIES, IN AGGREGATE:

10.2.1. BE LIABLE TO YOU FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGE OR LOSS OF ANY KIND WHATSOEVER; OR LOSS OF BUSINESS, PROFITS, REVENUE, CONTRACTS OR ANTICIPATED SAVINGS; OR LOSS OR DAMAGE ARISING FROM LOSS, DAMAGE OR CORRUPTION OF ANY DATA; or   

10.2.2. BE LIABLE TO YOU WITH RESPECT TO ANY AND ALL CLAIMS AT ANY AND ALL TIMES ARISING FROM OR RELATING TO THIS AGREEMENT, HOWSOEVER ARISING UNDER CONTRACT OR ANY THEORY OF LAW, FOR DAMAGES EXCEEDING THE LOWER OF (A) THE AMOUNT DEPOSITED BY YOU WITH US AND USED BY YOU FOR GAMING PURPOSES, OR (B) 1,000€ (ONE THOUSAND EUROS).

11. Shared Poker Room Network

11.1. We may participate in a shared poker room network which enables You to play poker together with other players from other poker room websites all joining the same game or the table or the tournament through a shared poker room platform managed by a third party provider of poker network services.

11.2. You therefore agree that once You join a shared poker room You will accept and comply with the rules and the terms and conditions that apply on the shared poker room including any of its games, tables, tournaments.

11.3. You acknowledge and agree that We and/or the operator of the shared poker network, at our both sole discretion, reserve the right to terminate Your game or block Your account as well as deny You from accessing the shared poker network, either from the Website or from any other websites thereafter, in the event that You violate any of the game rules or any of the terms and conditions set out hereunder.

11.4. You further acknowledge and accept that We and/or the operator of the shared poker network, reserve the right, both at our sole discretion, to collect, process and record both in our databases any information in connection with your game patterns, personal data, depositing of funds and any other related information and inquiries that will help prevent any fraud, collusion or alike improper behavior.

12. Security

12.1. Collusion Prevention

12.1.1. Collusion means a situation where two or more players attempt to earn an unfair advantage by sharing knowledge of their cards or other information at a poker table. Any player who attempts to or colludes with any other player while using the Poker Room will be prohibited from ever using the Poker Room or the Website or the Software or any of our other related services and their player account will be terminated effective immediately. We will do our best to investigate complaints received against players suspected of collusion. If We will suspect of a collusive behavior during a game, We may, in Our sole discretion, terminate the suspected players' access to the Poker Room and/or block their accounts. We will not be liable under any circumstances whatsoever for any loss You or any other player may accrue as a result of the collusive or otherwise unlawful activity and We will not be further obliged to take any other actions in any event of suspected of collusion, fraudulent or fraud.

12.1.2. We will only use Your personal information in accordance with our privacy policy, which is set out in full at http://www.casinotropez.com/sv/about-us/privacy-policy.html (“Privacy Policy”). We reserve the right to amend the Privacy Policy at any time. However, We reserve the right to ask You to provide Us with additional details and any such additional information will be kept confidential. We further reserve the right under certain circumstances to disclose certain details to relevant authorities should it be required to do so by law, an arm of the state or a regulatory body. Subject to the provisions of the Privacy Policy, this right to disclose personal information to bodies or authorities whose purpose is to investigate money laundering, fraud and other criminal activity will be to the extent required by law.

13. Your Responsibilities

You shall not transfer in any way whatsoever Your rights under this agreement without our prior written consent.

14. Your Warranties and Representations

You warrant and represent that:

14.1. You are not colluding or attempting to collude or intending to participate, directly or indirectly, in any collusion scheme with any other player in the course of any game You play or will play on the Poker Room.

14.2. You are over the age of eighteen.

15. Reservation of Rights

15.1. We reserve, at Our sole discretion, the right to:

15.2. change, suspend, remove, modify or add any game or tournament on the Online Games.

15.3. We may at any time disclose certain personal information of Yours to third parties in accordance with Our Privacy Policy, which is set out in full at  http://www.casinotropez.com/sv/about-us/privacy-policy.html

15.4. We may at any time without prior notice to You terminate Your use of the Online Games and block Your Player Account if We considers that You are in breach of any of the terms and provisions of this agreement or that You are otherwise acting illegally. We will not be under any obligation in such circumstances to refund or otherwise reimburse You for any of the funds in Your Player Account.

16. General Provisions

16.1. Governing Law. The construction, validity and performance of this agreement will be governed by the laws of England.

16.2. Competent Courts. Any legal proceedings arising out of or relating to this agreement will be subject to the jurisdiction of the courts of London, England. However, this shall not prevent Us from bringing any action in the court of any other jurisdiction for injunctive or similar relief.

16.3. Severability. The illegality, invalidity or enforceability of any part of this agreement will not affect the legality, validity or enforceability of the remainder.

16.4. Language. The English language version of this agreement will prevail over any other language version issued by us.

16.5. No assignment by You. You are not allowed to assign this agreement or any rights or obligation hereunder to any other party.

16.6. Priority. This agreement shall prevail in the event of any conflict between the terms and conditions herein and any other agreement or document referred to herein or used in connection with the Software.

16.7. Notices. You agree to receive communications from Us in an electronic form. Electronic communications may be posted on the pages within the Website or the messages/help files of Your client application, or delivered to Your e-mail address.  All communications in either electronic or paper format will be considered to be in ‘writing’ and to have been received no later than five business days after posting or dissemination, whether or not You have received or retrieved such communication. We reserve the right, but assume no obligation, to provide communications in paper format. Any notices required to be given in writing to Us or any questions concerning this agreement should be addressed to support [at] casinotropez [dot] com.

X

Dear Visitors,

Casino Tropez does not accept players from your region.

Please contact our customer service team at support [at] casinotropez [dot] com for more information.

 

Best regards,

Casino Tropez